INFO: TRANSLIACIJOS PARAPIJOS FACEBOOK PASKYROJE, ŠV. MIŠIŲ AUKOS IR IŠPAŽINTYS

DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 10 d.) Kryžiaus kelias ─ 18:30 val. Kristaus kančios pamaldos ─ 19:00 val. VELYKNAKTIS (balandžio 11 d.) Šv. Mišios ─ 19:00 val. VELYKŲ RYTAS (balandžio 12 d.) Pradedant skambint bažnyčios varpais Šv. Mišios ─ 8:00 val. II VELYKŲ DIENA (balandžio 13 d.) Šv. Mišios ─ 12:00 val. ----- Velykinės išpažinties laikas kaip įprastai – iki birželio 29 d. ...
More

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

Prisikėlusio Jėzaus dovana       2020 m. balandžio 9 d. Brangūs broliai ir seserys, Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, guodė ir gydė, tačiau buvo neteisingai apkalt...
More

Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos Velykinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos Velykinis laiškas Mielieji, šiemet Velykas švenčiame kitaip – be didžiojo Tridienio liturgijos Dievo namuose, be choro giedamo skambaus Aleliuja, nuaidinčio bažnyčių skliautuose, be iškilmingos eucharistinės procesijos šventą Prisikėlimo rytą. Bet ar dėl to netekome Velykų? Kas Velykų šventime svarbiausia? Be abejo, Kristaus Prisikėlimas. O jis juk nep...
More

NAUJIENOS DĖL PAMALDŲ TVARKOS KARANTINO METU

Lietuvos vyskupai kovo 19 d. paskelbė papildomas praktinės gairės kunigams dėl sielovados karantino sąlygomis: Šv. Mišios visomis užsakytomis ir toliau užsakomomis intencijomis turi būti paaukotos. Atšaukus viešas pamaldas, šv. Mišios aukojamos be žmonių. Žmonės lieka namuose ir meldžiasi asmeniškai savo intencija, jungdamiesi maldai pasitelkiant šv. Mišių transliacijas per radiją ar tel...
More

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUAUGUSIEMS nuo 2020 m. kovo mėn.

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS SUAUGUSIEMS nuo 2020 m. kovo mėn.
Nuo praeitų metų įsigaliojo Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimai, kad Santuokos sakramentą priimti norintys asmenys i parapiją turi kreiptis ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius ir, kad Santuokos sakramentas teikiamas asmenims priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą. Suaugusiųjų paruošimas įkrikščioninimo sakramentams vykdomas tik numatytose grupėse, individualus paruošimas galimas tik išimties tv...
More

DIDŽIOJI SAVAITĖ. PAMALDŲ IR MIŠIŲ LAIKAI

DIDŽIOJI SAVAITĖ. PAMALDŲ IR MIŠIŲ LAIKAI
Balandžio 15d. Didysis Pirmadienis. 12:00 val. Šv. Mišios Balandžio 16 d.  Didysis Antradienis. - - -  Balandžio 17 d.  Didysis Trečiadienis. 8:00 val. Šv. Mišios aukotojų intencija, vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių lankomi ligoniai   BALANDŽIO 18 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS. 12:00 val. Šv. Krizmos MišiosVilkaviškio katedroje. 18:00 val. Paskutinės Vakarienės Mišios L...
More