Jaunimas

Krikšto sakramentas

  • Katalikų tėvų pareiga gimusį kūdikį nedelsiant pakrikštyti.
  • Patartina kūdikiams duoti krikščioniškus vardus, kad jie turėtų šventąjį globėją ir pavyzdį.
  • Krikštatėviais kviestini praktikuojantys katalikai (nuo 16 metų amžiaus), nes jie tampa dvasiniais kūdikio globėjais ir įgyja pareigą pagelbėti tėvams krikščioniškai išauklėti krikštavaikį.
  • Nekrikštyti vaikai nuo 7 metų amžiaus ir vyresni Krikštui parengiami taip, kad ir kiti jų bendraamžiai Pirmajai Išpažinčiai ir šv. Komunijai.
  • Suaugęs žmogus ar jaunuolis gali būti krikštijamas tik jo paties noru bei prašymu ir deramai pasielgęs. Jis turi išmanyti krikščioniškų tikėjimo bei doros pagrindus ir būti pasiryžęs jų laikytis, taip pat pažinti šv. Mišių bei sakramentų apeigas ir mokėti maldingai gyventi.

Sutvirtinimo sakramentas

  • Prieš einant Sutvirtinimo sakramento, pakartojamas katekizmas, atliekama išpažintis (Susitaikymo sakramentas) ir pasimeldžiama Šventajai Dvasiai.
  • Pasirenkamas kokio nors šventojo vardas (jei krikštijant nebuvo), kad turėtume gyvenimo pavyzdį ir globėją danguje.
  • Reikia turėti sakramentinį Sutvirtinimo globėją, geriausia krikštatėvį arba krikštamotę. Globėjas turi būti pamaldus, doras ir jau sutvirtintas asmuo.
  • Kortelė su įrašytais Krikšto ir Sutvirtinimo vardais gaunama iš savo parapijos klebono.